Objavljeno: 14. 02. 2020 - 1:00
Natječaj za direktora
JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTOR/ICE TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PERUŠIĆ Temeljem odredbi članka 17.točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 52/19), članka 26 Statuta Turističke zajednice Općine Perušić te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Perušić od 21.1.2020.godine Turističko vijeće Turističke zajednice općine Perušić raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Perušić
  • 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od 4 godine
Sukladno članku 21 i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma( „NN“ br.52/19) i članku 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („ NN“ 23/17 i 72/17 ), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:  
  1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij ( 180 ili 240 ECTS);
  2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1;
  3. Da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
  4. Da aktivno zna jedan svjetski jezik;
  5. Da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, u protivnom mu radni odnos prestaje istekom navedenog roka;
  6. Da poznaje rad na osobnom računalu;
  7. Da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.
  Kandidat za direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Perušić mora imati valjanu vozačku dozvolu Direktor ne može biti predsjednik niti član skupštine turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice. Za direktora se ne može izabrati osoba koja je član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili pravne osobe koja je član turističke zajednice.   Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj mobitela, e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, te potpis kandidata. Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti: -životopis -presliku osobne iskaznice -dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanju( preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi) -dokaz iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje  godinu dana  radnog iskustva s područja turizma( preslika radne knjižice odnosno Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS) -prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje, -dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika- preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda/izjava o aktivnom poznavanju jednog stranog jezika -preslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu ( ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužna polagati ( napomena: u skladu s člankom 23.stavkom 5. I 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi. - dokaz o poznavanju rada na računalu- potvrda ili izjava o poznavanju rada na osobnom računalu - izvod iz kaznene evidencije, u izvorniku, kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje, ne stariji od šest mjeseci. -uvjerenje o položenom stručnom ispitu,ako je kandidat položio stručni ispit -preslika vozačke dozvole   Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i objave natječaja na službenoj stranici Turističke zajednice Općine Perušić. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici  na adresu Turistička zajednica Općine perušić,Trg popa Marka Mesića ,53202 Perušić, s naznakom „ Ne otvarati-Natječaj za direktora/icu“. Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 30 dana od dana odabira kandidata. Turističko vijeće Turističke zajednice Općine perušić zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja  

                                                              TURISTIČKO VIJEĆE

                                                              TURISTIČKE ZAJEDNICE

                                                               OPĆINE PERUŠIĆ

  KLASA:112-07/20-01/01 URBROJ: 02-20-01  
  Novosti - Sve