JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA NA MANIFESTACIJI “DOČEK NOVE 2023. GODINE”

Objavljeno: 31. 10. 2022 - 10:28

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE PERUŠIĆ

Trg popa Marka Mesića 2

53202 Perušić 

tzperusic@gmail.com

 

PREDMET: Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga ili na manifestaciji “Doček Nove godine” u Perušiću

 

I. Opći uvjeti

Turistička zajednica Općine Perušić raspisuje Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga, tijekom održavanja manifestacije „Doček Nove 2022. godine.”
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije.
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe — državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju propisane uvjete Zakona o ugostiteljstvu i koje su podmirile sve obveze prema Općini Perušić.
Ugostitelji koji se jave na Javni poziv i prilože dokaz o svom statusu (obrtnica, izvadak iz registra djelatnosti i dr.) imaju pravo korištenja navedenog prostora te priključenja na električnu energiju.

Ugostitelj je dužan svoje izlaganje i prodaju uskladiti sa zakonskim propisima RH – posebno sa Zakonom o trgovini, Zakonom o trošarinama te Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. U suprotnom, TZO Perušić ne snosi nikakvu odgovornost ni prema ugostiteljima niti prema trećim osobama.

II. Predmet javnog poziva
Predmet javnog poziva je 1 (jedna) lokacija za ugostiteljski šank za vrijeme održavanja manifestacije, koja se odnosi na ponuditelja s ponudom hrane i pića.

Vrijeme održavanja manifestacije: 31. prosinca 2022. g, s početkom u 20 sati.
2. Mjesto održavanja: centar Perušića
3. Program: održavanje manifestacije „Doček Nove 2022. godine ” “


III. Uvjeti
Uvjeti koje mora ispuniti ponuditelj hrane i pića i/ili najma šetora:
1. Najam, prijevoz, montaža i demontaža šanka (min. 8 m) za pružanje ugostiteljske usluge i ostalog (sva potrebna oprema, dekoracija, zadovoljenje sigurnosnih i svih ostalih zakonskih odredbi ishođenjem svih potrebnih dozvola, osiguranja i potrebnih suglasnosti);
2. Osiguravanje svih tehničkih, kadrovskih i higijenskih uvjeta za pružanje ugostiteljske usluge prema važećim propisima, oprema šanka sa potrebnim aparatima, isključiva upotreba jednokratnih čaša i ambalaže ;
3. Uređenje prostora oko lokacije šanka visokim stolovima (min.30 kom), izvan lokacije osigurati natkriveni prostor za pripremu hrane koja je prigodna i jednostavna (npr. kobasice, kupus…);
4. Pridržavanje Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit te Zakona o radu;
5. Zabranjeno puštanje glazbe u vrijeme organiziranog događanja u sklopu manifestacije;
6. Montirati šank i svu opremu najkasnije 31. prosinca do 18 sati;
7. Po završetku manifestacije, a najkasnije do 1.1.2022. do 10 sati, demontirati i odvesti šank i prateći sadržaj, te prostor ostaviti u prvobitnom stanju;
8. Održavati čistoću lokacije i odlagati otpad na za to predviđena mjesta;
9. Pridržavati se svih, u trenutku važećih, epidemioloških mjera;


IV. Organizator manifestacije
Organizator manifestacije se obvezuje:
1. osigurati nesmetan pristup za postavljanje opreme,
2. osigurati priključak za električnu energiju,
3. ishoditi potrebnu dozvolu od MUP-a ( prijava javnog okupljanja),
4. osigurati predviđene kante za odvajanje otpada,

5. osigurati glazbu, šator, pozornicu, razglas i rasvjetu te sve tehničke uvjete potrebne za održavanje manifestacije,

6. podmiriti sve obaveze prema ZAMP-u;

6. promovirati događaj na web stranicama i društvenim mrežama .V. Način provođenja javnog poziva
Iskazivanje interesa za Javni poziv se provodi podnošenjem pisanih ponuda.

VI. Sadržaj i način podnošenja ponuda
Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se dostavljaju osobno, u zatvorenim omotnicama s naznakom "Ne otvaraj — Ponuda za Javni poziv „Pružanje ugostiteljskih usluga Doček Nove 2022. godine” na adresu Turistička zajednica Općine Perušić, Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić, zaključno na dan 11. studenog 2022. godine do 10:00 ili na adresu elektroničke pošte: tzperusic@gmail.com.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:
1. Ime i prezime ponuditelja i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontakt podacima (e-mail, telefon, mobitel),
2. Za pravne osobe: preslika važećeg rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavijanje djelatnosti za koju se natječe, ne starije od 30 dana,
3. Za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe, ne starija od 30 dana,
4. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.
5. Kopiju rješenja o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkohola i alkoholnih pića);
6. Ponuda jela i pića s cijenama tj. detaljan opis predloženih usluga s cjelokupnom ponudom (vrsta hrane i pica s prijedlogom ugostiteljske ponude – meni);
7. Kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe;
8. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od raspisivanja javnog poziva;
9. Izjava o pružanju kompletnog ugostiteljskog asortimana koja sadržava:
- Visoke stolove za usluživanje hrane i pića;
- Pokretni ugostiteljski objekt (koji sadržava šank, rashladne uređaje, prostor za pripremu i posluživanje hrane i pića, natkriveni prostor za pripremu hrane koji obavezno mora biti izvan prostora usluživanja hrane i pića)
- Postavljanje svih propisanih dezinfekcijskih sredstava na lokacijama za goste
- Reklamiranje i promidžba na svojim stranicama i društvenim mrežama
- Održavanje čistoće i reda,

- Dogovaranje programskog sadržaja sa Organizatorom,
- Dodatna ponuda, prijedlozi i ideje ugostitelja ( opisni prijedlog )

- Obavezno navesti površinu šanka (m2) koja se zahtjeva za obavljanje djelatnosti

Općina Perušić određuje lokacije koje je moguće ustupiti na korištenje za vrijeme održavanja i unutar prostora održavanja manifestacije, sukladno Odluci o porezima Općine Perušić (KLASA: 400-01/21-01/735, URBROJ: 2125- 08-1-21-1).


VII. Odabir ponuditelja
Ponude koje su nepravovremene, nepotpune i nejasne se neće razmatrati. Ponude ocjenjuje povjerenstvo za provedbu javnog poziva imenovano od strane Turističke zajednice Općine Perušić. Potpune, jasne i pravovremene ponude vrednuju se po vremenu zaprimanja.

VIII. Objava rezultata javnog poziva
Ovaj Javni poziv će se objaviti na web stranicama Turističke zajednice Općine Perušić te će   provedbu ovoga Javnog poziva u potpunosti izvršiti TZO Perušić.
Obavijest o rezultatima će biti dostavljena svim sudionicima pisanim putem u roku od 2 dana od dana donošenja Odluke, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje Odluke.
Odabrani ponuditelji su dužni dostaviti dokaz o uplaćenoj cjelokupnoj ponudi 2 dana nakon primitka rješenja o korištenju javne površine, u protivnom se raskida ugovor i nudi se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Ako nakon objavljenog Poziva ne bude valjanih prijava, TZO ima pravo odabrati ugostiteljski objekt bez ponovnog raspisivanja javnog poziva.

Održavanje manifestacije će ovisiti o trenutnoj epidemiološkoj situaciji te sukladno tome TZO Perušić, zadržava pravo poništenja ovog Javnog poziva te otkazivanja manifestacije.

 

 

 

KLASA: 610-01/22-01/04

URBROJ: 02-22-01

U Perušiću, 31. listopada 2022. godine

Turistička zajednica Općine Perušić

Direktorica

Mateja Smolčić, dipl.oec.

 

Dokumenti za preuzimanje

  Novosti - Sve