POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU USLUGE NAJMA ŠATORA S OPREMOM I POZORNICOM ZA POTREBE ORGANIZACIJE MANIFESTACIJE “DOČEK NOVE 2023.”

Objavljeno: 31. 10. 2022 - 10:33

Naručitelj: Turistička zajednica Općine Perušić                      

                   Trg popa Marka Mesića 2                                                                       

                   53202, Perušić       

                                                        

Klasa: 460-03/22-01/02                                                                             

Urbroj: 02-22-01                                                                              

Perušić, 31.10.2022. g.                                                         

 

JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Naručitelj Turistička zajednica Općine Perušić pokrenula je nabavu usluge najma šatora s opremom i pozornicom  Ev. Br. Nabave 02/22. Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016, NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

 

Predmet nabave je Usluga najma šatora i opreme  Ev. Br. Nabave 02/22, sukladno Troškovniku (koji mora biti ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja) i/ili Ponudbenom listu iz ovog Poziva „Prilog dokumentacije DIO I“.

 

Opis predmeta nabave :   Usluga najma šatora i opreme  Ev. Br. Nabave 02/22

- Doček Nove godine 2022., mjesto Perušić, datum manifestacije 31.12.2022. (šator, min.8 grijaćih tijela)

- Doček Nove godine 2022., mjesto Perušić, datum manifestacije 31.12.2022. (pozornica)

 

- Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV): 28.000,00 kn.

 

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

način izvršenja: ugovor;jednokratno;

rok izvršenja: Prema Ugovoru; Šatori i oprema, pozornica, moraju biti postavljeni najkasnije 5 sati prije održavanja manifestacije i uklonjeni sa površina najkasnije u roku od 1 dan od dana završetka manifestacije.

rok trajanja ugovora: ­­do izvršenja;

rok valjanosti ponude: 50 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda;

mjesto izvršenja: Perušić, centar;

rok, način i uvjeti plaćanja: po sklopljenom ugovoru,

cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;

cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijena ponude sa PDV-om, ukoliko Ponuditelj nije u sustavu pdv-a potrebno je isto naznačiti.

kriterij odabira ponuda: najniža cijena

 

Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta

Obvezne osnove za Temeljem članka 251. i 252. ZJN javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

- je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

-  je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz članka 251. točke 1. podtočaka od a) do f) ZJN i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

-  postoje osnove za isključenje u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave

- ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Sukladno članku 221. stavku 1. ZJN odredba ove podtočke odnosi se i na podugovaratelje.

Iznimno, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Javni naručitelj će kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz ove Dokumentacije prihvatiti:

A) Izjavu o nekažnjavanju ili Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz ove Dokumentacije

B) Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz ove Dokumentacije – Prilog Dokumentacije „DIO II“.

Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta

Temeljem članka 254. ZJN  javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:

- može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet

-  je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima

-  je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente.

 

KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje navedene djelatnosti.

Dokazi sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.

 

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

 

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja, nalazi se u prilogu ovog poziva kao „DIO I“)

- Troškovnik (izrađen i potpisan od strane ponuditelja, ako je potreban)

- Dokazi (traženi dokumenti)

- Jamstva (ako su tražena).

 

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu „DIO I“ i/ili Troškovniku ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite prema slijedećem:

rok za dostavu ponude:  ponudu je potrebno dostaviti do 11:00 sati, dana 11.11. 2022. godine;

način dostave ponude: mailom na adresu tzperusic@gmail.com ili poštom s naznakom na omotnici naziv i adresa naručitelja,naziv i adresa ponuditelja,evidencijski broj nabave kojeg je Naručitelj dodijelio nadmetanju, naznaka predmeta nabave odnosno grupe predmeta nabave na koju se ponuda podnosi te naznaka „Ne otvaraj“.

mjesto dostave ponude: Turistička zajednica Općine Perušić. Trg popa Marka Mesića 2 , 53202 Perušić

            Otvaranje ponude će se održati dana 11.11.2022. g. u 12:00 sati, u prostorijama Naručitelja. Otvaranje    ponuda nije javno (nije obveza po ZJN-u javno otvarati ponude za jednostavne nabave).

5. OSTALO

                                                                                                                              

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Mateja Smolčić, dipl..oec., 098/1931143, mail:tzperusic@gmail.com;

 

 

S poštovanjem,                                                                                                    

Direktorica TZO Perušić

Mateja Smolčić, dipl. oec.

  Novosti - Sve