Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto TURISTIČKI INFORMATOR

Objavljeno: 11. 05. 2021 - 7:41

Na temelju čl. 40.  Statuta Turističke općine Perušić (KLASA: 334-10/20-01/14, URBROJ: 02-20-05), čl. 6. Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, načinu rada, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Perušić, u skladu sa odredbom članka 22. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), direktor Turističke zajednice općine Perušić, objavljuje

 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (sezonski posao) za
radno mjesto TURISTIČKI INFORMATOR – jedan izvršitelj

 

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19) i Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine broj 23/17, 72/17 i 52/19) kako slijedi:

            Radno mjesto TURISTIČKI INFORMATOR

da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;

da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;

da poznaje jedan svjetski jezik;

da poznaje rad na osobnom računalu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

životopis;

presliku osobne iskaznice ili domovnice;

izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) određene ovim natječajem;

dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta (izvornik ili ovjereni preslik elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljiva vrsta poslova, potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova

potvrda o nekažnjavanju

dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje, ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit, ili potpisana izjava o poznavanju jezika)

dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove ili potpisana izjava da poznaje rad na računalu)

 

Opis poslova:

pruža sve potrebne informacije o posjetu i boravku na iznimno ljubazan način, a u cilju potpune pomoći gostu za traženu informaciju, rad u TIC-u

prezentira svojom prisutnošću Turističku zajednicu na organiziranim sajmovima te konferencijama za tisak te podupire logistiku

osmišljava PR članke i ostale objave na društvenim stranicama

obavlja i druge poslove po potrebi te nalogu direktora ureda

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja, održat će se razgovor.

Na službenoj web stranici Turističke zajednice općine Perušić (www.tz-perusic.hr) bit će objavljeno vrijeme održavanja razgovora s kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Natječaja, najmanje 3 (tri) dana prije održavanja razgovora.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto“

na adresu: Turistička zajednica općine Perušić, Trg popa Marka Mesića 2, 53 202 Perušić osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja do 15,00 sati neovisno o načinu dostave odnosno do 19. svibnja 2021.godine. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama   Turističke zajednice općine Perušić dana 11. svibnja 2021. godine

Ponude koje pristignu 19. svibnja 2021. godine nakon 15,00 sati smatraju se zakašnjelima.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Turistička zajednica općine Perušić zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

  Novosti - Sve