Samo 2,5 km od središta Perušića u Lici nalazi se niz špilja i jama koje tvore jedinstveni park u Hrvatskoj ali i jedini pećinski park u Europi – Pećinski park Grabovača. Na relativnoj maloj površini (1,5 km²) nailazimo na 8 špilja i jednu jamu, što predstavlja sklop raznovrsnih i po bogatstvu kalcitnih tvorevina vrijednih speleoloških pojava te ¼ od ukupnog broja zaštićenih speleoloških objekata u Hrvatskoj – 3 špilje su zaštićene u kategoriji geomorfološkog spomenika prirode, a špilja Samograd najpoznatiji je speleološki objekt pećinskog parka

Špilja Samograd nalazi se na istočnim padinama brda Grabovača. Cijela špilja je nastala u gornjokrednim vapnencima duž glavne pukotine pravca S-J. Veći dio površine špilje prekriva debela sigasta kora ponegdje prekrivena nanosom kršja i ilovače. U špilji se nalaze dva sigasta mosta, sigasti saljevi, kupasti stalagmiti i stalaktiti.

Više na https://pp-grabovaca.hr/hr/