Područje Grabovača je okarakterizirano krajobraznim vrijednostima koje ga čine prepoznatljivim brdskim prostorom ovog dijela Like. Na relativno malom prostoru Pećinskog parka evidentirano je 9 speleoloških objekata zaštićenih odredbama Zakona o zaštiti prirode. Osim toga, špilja Samograd, Medina i Amidžina špilja pojedinačno su zaštićene (1964.) Zakonom o zaštiti prirode u kategoriji geomorfoloških spomenika prirode.

Špilja Samograd nalazi se na istočnim padinama brda Grabovača. Cijela špilja je nastala u gornjokrednim vapnencima duž glavne pukotine pravca S-J. Veći dio površine špilje prekriva debela sigasta kora ponegdje prekrivena nanosom kršja i ilovače. U špilji se nalaze dva sigasta mosta, sigasti saljevi, kupasti stalagmiti i stalaktiti.

Više na https://pp-grabovaca.hr/hr/